Công văn 7145/VPCP-KTTH năm 2021 về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập
Số hiệu: 7145/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7145/VPCP-KTTH
V/v gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập

Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng chính sách xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11219/BTC-TCNH ngày 30 tháng 9 năm 2021 về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11219/BTC-TCNH ngày 30 tháng 9 năm 2021 nêu trên, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về việc b sung chính sách về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến trong quá trình sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 11219/BTC-TCNH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(1) M.Cườn
g

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân