Công văn 7144/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artemia
Số hiệu: 7144/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7144/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artemia

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thông Thuận.
(xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 343/CTTT ngày 2/7/2016, 339/TT-2016 ngày 29/6/2016 của Công ty TNHH Thông Thuận về vướng mắc thuế nhập khẩu thức ăn tôm giống (Artemia). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiên như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Chú giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11, mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”, mã số 0511.91.00 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sng khác; động vật đã chết thuộc Chương 3” (Qui tắc 1 và 6).

2. Về xử lý thuế:

Đ nghị Công ty TNHH Thông Thuận thực hiện nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Về chính sách thuế

Để khuyến khích phát triển ngành nuôi tôm, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016. Theo đó, mặt hàng trứng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy sản được chi tiết tại Chương 98 nhóm 98.43 với mức thuế nhp khẩu ưu đãi là 3%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thông Thuận biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT,
TXNK (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái