Công văn 7131/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về hoàn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xăng dầu
Số hiệu: 7131/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7131/TCHQ-KTSTQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xăng dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2064/HQHP-KTSTQ ngày 28/3/2016 về việc hoàn thuế theo đề nghị của doanh nghiệp và công văn số 14/HQHP-KTSTQ ngày 27/4/2016 về việc tham gia ý kiến C/O Form D của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hp các lô hàng có C/O mẫu D tại ô số 8 ghi tiêu chí xuất xứ CTH, ô số 9 ghi trị giá CFR của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà: Căn cứ công văn số 13467/BCT-XNK ngày 29/12/2015 của Bộ Công thương và công văn số 1151/XNK-XXHH ngày 28/12/2015 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương thì các C/O mẫu D có thể được chấp nhận nếu các thông tin trên C/O phù hợp với bộ chứng từ trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa (nếu hàng hóa phải kiểm tra thực tế) và cơ quan hải quan không có nghi ngờ nào khác.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ vào kết quả kiểm tra sau thông quan, nếu các thông tin trên C/O phù hợp với bộ chứng từ doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan, kết quả giám định và kiểm tra thực tế hàng hóa đúng như khai báo của doanh nghiệp, không phát hiện vi phạm nào khác liên quan đến khoản phụ phí cho đối tác nước ngoài để được cấp C/O form D cho các lô hàng của 02 doanh nghiệp trên mà tại ô số 8 ghi tiêu chí xuất xứ CTH nhưng ô số 9 ghi trị giá CFR thì xem xét chấp nhận các C/O nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (thay trả l
i);
- Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (thay trả lời);
- Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (thay trả lời);
- Lưu: VT, KTSQT (04b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Công văn 13467/BCT-XNK năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D Ban hành: 29/12/2015 | Cập nhật: 14/01/2016