Công văn 70996/CT-TTHT năm 2016 về chỉ dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 70996/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70996/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 4, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Mã s thuế: 0103169512)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 862/PC-TCT của Tổng Cục Thuế chuyển công văn hỏi số 862/PC-TCT ngày 27/09/2016 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hi việc chỉ dẫn khấu trừ thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

+ Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 quy định việc khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp khác đã hướng dẫn:

i) Khấu trừ thuế đi với một s trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đng lao động dưới ba (03) tháng có tng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo có nhận được khoản tiền ăn trưa; các báo cáo viên nhận được thù lao báo cáo viên từ phía Hiệp hi Bảo hiểm Việt Nam được xác định là các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tổng mức chi trả các khoản thu nhập này dưới 2 triệu đồng/lần thì Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả cho người lao động.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Thu nhập cá nhân;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn