Công văn 7089/TCHQ-TXNK năm 2016 về trị giá tính thuế
Số hiệu: 7089/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7089/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Thanh Niên
(Đ/c: 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33/2016-TN ngày 04/7/2016 của Công ty cổ phần Thanh Niên về việc giải quyết không thỏa đáng kiến nghị liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế theo quy định của Pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn gây ảnh hưởng ,đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc nộp thuế của Doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để giải quyết kiến nghị của Công ty về giá tính thuế mặt hàng thép do Công ty nhập khẩu, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 190/2011/HQHCM-TXNK ngày 19/01/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1095/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2011 hướng dẫn việc thực hiện. Theo đó, tại công văn đã đề nghị Cục Hải quan thành ph Hồ Chí Minh căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng về số lượng, chủng loại, quy cách, xuất xứ để xác định lại trị giá tính thuế 02 lô hàng do Công ty nhập khẩu, ra quyết định sửa đổi, thay thế một phần hoặc toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 47/QĐ-HQTP ngày 19/08/2008 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật khiếu nại, tố cáo.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ nhập khẩu của lô hàng và hướng dẫn tại công văn số 1095/TCHQ-TXNK ngày 16/3/2011 để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tng cục Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thanh Niên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hòa (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.