Công văn 7078/VPCP-CN năm 2021 về xem xét nội dung giải trình theo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 7078/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7078/VPCP-CN
V/v xem xét nội dung giải trình theo kết quả thẩm định Báo cáo NCTKT và việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án CHK Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Dự án) và báo cáo tại các văn bản số 2119/UBND-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021 và số 3038/UBND-QLĐT ngày 07 tháng 7 năm 2021 về việc giải trình, làm rõ đối với các nội dung Báo cáo của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4202/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Hội đồng thẩm định liên ngành xem xét các nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ khẳng định các nội dung Dự án phù hợp với quy định pháp luật và đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư, kiến nghị rõ phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- UBND
tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.