Công văn 7077/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng mặt hàng sữa tại khu kinh tế cửa khẩu
Số hiệu: 7077/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7077/BTC-CST
V/v thuế GTGT mặt hàng sữa tại khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 643/CV-CTS.KT/2012 ngày 14/3/2012 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đề nghị xem xét cơ chế chính sách thuế đối với mặt hàng sữa tại các khu kinh tế cửa khẩu trong đó có khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008 quy định: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu”. Điềm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và điểm a khoản 12 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “a) Đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, bán vào khu phi thuế quan và các trường hợp khác được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật”.

Theo đó thì hàng hóa xuất vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% và được hoàn thuế đầu vào theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 11, Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu:

“1. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất ra nước ngoài thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng,

2. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu đưa vào tiêu thụ tại các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc đưa vào tiêu thụ trong nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2956/VPCP-KTTH ngày 7/5/2010 của Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, mặt hàng sữa các loại từ Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có trường hợp mặt hàng sữa đưa từ Việt Nam vào khu thương mại đặc biệt Lao Bảo. Quy định này nhằm tránh hiện tượng lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đưa mặt hàng sữa ra khỏi danh sách các mặt hàng được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% để tránh lợi dụng: Do chính sách bán hàng miễn thuế theo Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2012 nên kể từ ngày 1/1/2013 trở đi chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan khu phi thuế quan sẽ hết hiệu lực thi hành thì những vướng mắc của công ty nêu không còn. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn chính sách này thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu và công ty để có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Danh mục kiểm tra trước khi hoàn thuế cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- TCHQ, TCT;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy