Công văn 7077/BKHĐT-KHGDTNMT năm 2017 về báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh từ 2012-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 7077/BKHĐT-KHGDTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7077/BKHĐT-KHGDTNMT
V/v báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trướng xanh từ 2012 - 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (CLTTX) giai đoạn 2012-2017 và đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh (KHHĐ) giai đoạn 2014-2020 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ hoạt động này có hiệu qu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, các cơ quan và tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 1393/QĐ-TTg và Quyết định 403/QĐ-TTg phối hợp cung cấp thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin đầu mối theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Quý Bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương;

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhng nhiệm vụ, hoạt động được phân công tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014, cập nhật tình hình xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ, cơ quan, tổ chức và địa phương mình nêu rõ thực trạng, khó khăn, vướng mc và đxuất phương hướng triển khai trong giai đoạn 2017-2020 và 2021-2030;

3. Cập nhật danh mục các dự án tăng trưởng xanh đã và đang thực hiện tại Bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/9/2017 và gửi file mm theo địa chỉ huetran@mpi.gov.vn đ tng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHGDTNM
T.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương