Công văn 7028/VPCP-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long
Số hiệu: 7028/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7028/VPCP-CN
V/v Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong KCN Thăng Long

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long có văn bản số 13/2021/CV-Admin-TLIP ngày 07 tháng 9 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất của các nhà máy Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Thăng Long. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gặp g, trao đi và tháo g khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Thăng Long để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: YT, CT, GTVT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, C
ng TTĐTCP, Các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.