Công văn 7022/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 7022/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7022/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 49 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3, TP.HCM
Mã s thuế: 0301124062

Trả lời văn bản số 2173/QLKDN-TCTK ngày 08/07/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“…

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

Ví d 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2015 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), DN A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tin lương năm 2014 là 7 tỷ đồng thì DN A phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2015) là 3 tỷ đồng (10 tỷ - 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2015 nếu DN A có nhu cu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế…

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty tháng 06/2016 mới được Sở Lao động Thương binh xã hội và Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (đơn vị chủ quản) thông qua phương án lương 2014 theo đó Công ty được chi thêm 1 tỷ đồng thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế 2016 (chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ).

Trường hợp Công ty vẫn còn vướng mắc (do điều kiện khách quan đến tháng 06/2016 mới được duyệt quỹ lương 2014) thì đề nghị Công ty có văn bản trình bày kèm văn bản trả lời của Cục Thuế gửi Tổng cục Thuế để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. KT3;
- P.
PC;
- Lưu (TTHT
, VT).
15
58 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga