Công văn 7005/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 7005/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7005/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phn Bưu điện Liên Việt
Địa chỉ: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Mã số thuế: 6300048638

Trả lời văn bản số 2502/2016/LienVietPostBank ngày 25/4/2016 của Ngân hàng về chính sách thuế (hồ sơ tài liệu và văn bản giải trình bổ sung số 851/2016/LienVietPostBank ngày 23/6/2016), tiếp theo công văn số 1129/CT-TTHT ngày 04/02/2016 Cục Thuế TP có ý kiến thêm như sau:

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2007, 2008;

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014) quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (= ) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.”

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho k tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi),

Trường hợp thực tế từ ngày 01/01/2015 đến ngày 21/6/2015, Ngân hàng xác định riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Hội sở tại số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 01, Thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là số thu nhập đã xác định riêng của Hội sở.

Cục Thuế lưu ý thêm:

- Trường hợp có khoản doanh thu và chi phí được trừ không th hạch toán riêng được thì thực hiện theo nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động kinh doanh ưu đãi thuế trên tng doanh thu hoặc chi phí được trừ của ngân hàng.

- Trưng hp Ngân hàng có mở thêm Chi nhánh (đầu tư mở rộng) thì Chi nhánh chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT số
3;
- Lưu:
HC, TTHT.
940_ 15247962 (28/4/2016)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga