Công văn 7001/VPCP-CN năm 2021 về hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19
Số hiệu: 7001/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7001/VPCP-CN
V/v Hướng dẫn doanh nghiệp t xét nghiệm Covid-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Báo điện tử Vnexpress ngày 21 tháng 9 năm 2021 có phản ánh thông tin: Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó doanh nghiệp. Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp được tự test COVID-19, tự chịu trách nhiệm nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chỉ đạo:

Bộ Y tế khn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm đ doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (đ
b/c);
- Các Bộ: YT, CT, GTVT, NN&PTNT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Các Vụ: KGVX, KTTH, NN, TH;
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục