Công văn 6992/VPCP-NN năm 2021 về giao thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 6992/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/09/2021 Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6992/VPCP-NN
V/v giao thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại văn bản số 5838/BNN-KH ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, giao Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn là cơ quan chủ trì, thành lập Hội đồng thẩm định (bao gồm đại diện của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan) để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An và chịu trách nhiệm về kết quả thm định theo đúng quy định của pháp luật; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án nêu trên gửi cơ quan chủ trì thm định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 23 và khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, TNMT, XD;
-
UBND các tỉnh: Gia Lai, Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2). Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.