Công văn 6979/BTC-TCHQ phân loại mặt hàng chất làm đầy da (restylane)
Số hiệu: 6979/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6979/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng chất làm đầy da (restylane)

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp như Công ty TNHH TBYT Trường Phát, Công ty TNHH BHC… khiếu nại phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “chất làm đầy da (restylane)”. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Nhất trí với đề nghị của Bộ Y tế, là Cơ quan quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng chất làm đầy da (restylane), tại công văn số 1405/BYT-TB-CT ngày 16/3/2012, để thống nhất về chính sách thuế, tạo sự ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, áp dụng mã số và mức thuế suất của nhóm 90.21 cho mặt hàng chất làm đầy da (restylane), cho tới khi Bộ Tài chính có Thông tư mới hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.

Công văn này thay thế công văn hướng dẫn số 6372/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2011 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ CST - BTC;
- Cty TNHH TBYT Trường Phát (1B Bà Triệu, P.12, Q.5, TP. Hồ Chí Minh);
- Cty TNH BHC (Số 7A, Ngõ 288, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường