Công văn 6968/TCHQ-TXNK năm 2016 về mặt hàng hoa lốp
Số hiệu: 6968/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6968/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng hoa lốp

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam.
(Địa chỉ: Đường số 5 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam về mã số đối với mặt hàng hoa lốp tại Thông báo số 1555/TB-TCHQ ngày 01/03/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Phân loại hàng hóa

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 thì mặt hàng “Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su” thuộc nhóm 40.12.

Theo giải trình của doanh nghiệp tại công văn ngày 21/8/2015 và 20/10/2015 thì mặt hàng doanh nghiệp nhập khẩu có nhiều tên gọi như gai vỏ xe, hoa lốp, hoa văn lốp, mặt gai lốp,…, nguyên liệu dùng trong sản xut lp xe, chiều rộng thực tế hàng nhập khu là 225, 210, 235, 210 mm. Công dụng làm gai vỏ xe, cách thức sử dụng: đp theo vành của vỏ xe (phn tiếp xúc với mặt đường). Mô tả hàng hóa của doanh nghiệp phù hợp với kết quả phân tích, mặt hàng là Hoa lốp có chiều rộng không quá 450mm.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam nêu trên; mô tả của doanh nghiệp về mặt hàng nhập khẩu; tham khảo Chú giải chi tiết Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới, mặt hàng có kết quả phân tích “Hoa lốp có chiều rộng không quá 450mm, bằng cao su, dùng trong sản xuất lốp xe”, thuộc nhóm 40.12, mã s 4012.90.70.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp kiến nghị xem xét lại thuế suất mặt hàng hoa lốp (thuế suất thuế nhập khu ưu đãi hiện hành là 30%). Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét áp dụng mức thuế suất phù hợp giữa các dòng hàng thuộc mã số 4012.12.10, 4012.90.70, 4012.90.90.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT,  TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái