Công văn 6940/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý nợ thuế
Số hiệu: 6940/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6940/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1432/HQĐNa-GSQL ngày 01/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trình bày khó khăn trong công tác thu hồi nợ thuế đối với các trường hợp không thuộc điểm a, b khoản 1 Điều 32 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (nợ chưa quá 10 năm, đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được nợ), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, chưa có quy định được xóa nợ đối với các khoản nợ chưa quá 10 năm mà cơ quan hải quan đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp các khoản nợ chưa quá 10 năm, cơ quan hải quan đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế vẫn không thu hồi được nợ thuế, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích, không còn đối tượng để thu hồi nợ, doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cập nhật theo đúng tiêu chí phân loại nợ trên hệ thống kế toán tập trung theo hướng dẫn tại Quy trình Quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN - Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Điều 32. Xóa nợ tiền thuế, tỉền chậm nộp, tiền phạt

1. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt:

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các Khoản thanh toán theo quy định của pháp Luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

b) Cá nhân được pháp Luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

Xem nội dung VB