Công văn 6939/BTC-QLN tiếp nhận lô hàng 05 xe cứu thương đã qua sử dụng
Số hiệu: 6939/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí chung
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6939/BTC-QLN
V/v tiếp nhận lô hàng 05 xe cứu thương đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1523/UBND-KT ngày 10/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tiếp nhận 05 xe cứu thương đã qua sử dụng do tỉnh Chungchenam - Hàn Quốc viện trợ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Lô hàng 05 xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng nói trên do tỉnh Chungchenam - Hàn Quốc tặng cho tỉnh Long An là khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp ý kiến các cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép tiếp nhận các lô hàng.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Long An gửi công văn kèm theo hồ sơ lô hàng nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục phê duyệt theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Long An;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Chung