Công văn 6933/BKHĐT-QPAN năm 2017 tham gia ý kiến về Đề án số 1 thuộc Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6933/BKHĐT-QPAN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6933/BKHĐT-QPAN
V/v tham gia ý kiến về Đề án số 1 thuộc Chiến lược Quốc gia PCTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 8136/VPCP-NC ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý kiến về việc phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội” (Đề án án số 1 thuộc Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Đề án số 1 nêu trên thuộc Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 (phê duyệt tại quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình xây dựng và thẩm định đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cử đại diện đơn vị chức năng tham gia với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tại bản dự thảo Đề án kèm theo công văn số 2830/MTTW-BTT ngày 28/7/2017 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Phó Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đảm bảo theo kết cấu của một bản đề án. Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đã bám sát mục tiêu nêu tại Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

- Tại phần VII. Tổ chức thực hiện (trang 11): Đây là đề án sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của các bộ, ngành, do đó đề nghị bỏ mục 3.2 về nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tại phần IX. Kinh phí thực hiện (trang 13): Đề nghị nêu rõ nhiệm vụ chi của Đề án thực hiện kinh phí từ chương trình mục tiêu nào trong số 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ.

Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020” của Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 có 5 đề án sử dụng vốn sự nghiệp, tuy nhiên không có Đề án do Mặt trận Tổ quốc Trung ương chủ trì. Do vậy, việc UBTW Mặt trận Tổ quốc tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án sử dụng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu gửi Bộ Công an cần xem xét thêm và trao đổi với Bộ Công an.

Trên đây là một số ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia về việc phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội”. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ QPAN (S 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung