Công văn 6928/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 về giao nhiệm vụ rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí tự động không dừng
Số hiệu: 6928/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6928/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT
V/v Giao nhiệm vụ rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí tự động không dừng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Vụ: KHCN,MT&HTQT, KHĐT, TC, PCTTr;
- Cục Quản lý xây dựng đường bộ;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Công ty TNHH thu phí tự động VETC;
- Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021của Bộ Giao thông vận tải và Thông báo số 280/TB-TCĐBVN ngày 28/9/2021 Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Bộ Giao thông vận tải giao tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021 về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng theo Bảng phân công và tiến độ chi tiết tại phụ lục đính kèm.

2. Yêu cầu Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam lập kế hoạch, tiến độ chi tiết bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, báo cáo Ban Quản lý dự án 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 30/9/2021.

3. Nguyên tắc phối hợp thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập danh sách cán bộ trực tiếp thực hiện từng nhiệm vụ được giao, thành phần bao gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham gia. Đồng thời gửi danh sách cán bộ thực hiện của các cơ quan, đơn vị về Vụ KHCN, MT&HTQT để tổng hợp, theo dõi;

- Khi xử lý một nhiệm vụ thì đơn vị được giao chủ trì sẽ tổ chức họp và phát hành văn bản tham gia ý kiến; Các cơ quan, đơn vị phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đầy đủ, góp ý kiến chất lượng và chịu trách nhiệm chính về nội dung tham gia theo phạm vi lĩnh vực xử lý.

- Hàng tuần, đơn vị chủ trì phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Lãnh đạo phụ trách; tham mưu, kiến nghị hướng xử lý tiếp theo. Đồng thời gửi văn bản báo cáo về Vụ KHCN, MT&HTQT để theo dõi;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Mạnh Thắng (để c/đ);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ PPP-Bộ GTVT;
- Cục QLXD&CL CTGT-Bộ GTVT
- Lưu VT, KHCN,MT&HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

BẢNG PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ VỀ DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG
(Kèm theo văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 28/9/2021)

STT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

I

Nhiệm vụ thực hiện tháng 10/2021

 

 

 

 

Về xử lý khác

 

 

 

1

Tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo đúng quy định đối với trạm thu phí cầu Đồng Nai

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Các vụ: Tài chính, KHCN,MT&HTQT

Xong trước ngày 10/10/2021

2

- Rà soát, trình Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2 hoàn tất hồ sơ dự án, thẩm định dự toán một số hạng mục của Dự án chưa có thông báo kết quả thẩm định của CQNNCTQ; một số hạng mục thông báo thẩm định có giá tạm tính, một số chưa có giá thẩm định theo đúng quy định:

(1) Hệ thống nguồn dự phòng tại 03 trạm (Bắc Ninh, Bến Thủy 2, Cầu Đồng Nai);

(2) Thống nhất tận dụng thiết bị MTC đã lắp đặt tại các trạm thu phí để sử dụng cho hệ thống thu phí ETC;

(3) Phần mềm nội bộ của trung tâm dữ liệu (Cục QLXD&CL CTGT chưa thẩm định);

(4) Các phần mềm thương mại;

+ Phần mềm thương mại Trung tâm dữ liệu: Bản quyền phần mềm quản lý tài khoản thu phí, tính phi giao dịch và tổng hợp cước phí (Billing); Bản quyền phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM); Bản quyền phần mềm giám sát vận hành tập trung và quản lý công việc bảo dưỡng hạ tầng trang thiết bị tự động cho các trạm (OMM). Chưa đủ cơ sở để xác định là phần mềm thương mại.

+ Phần mềm Front-End: Phần mềm quản lý trung tâm trạm thu phí; Phần mềm quản lý soát vé và điều khiển làn xe; Phần mềm nhận dạng biển số; Tích hợp phần mềm ETC và MTC; Phần mềm báo cáo cho xe miễn giảm. (TKCS bao gồm 2 PM: Phần mềm thu phí tự động không dừng và Phần mềm nhận dạng biển số).

(5) Hạ tầng CNTT trung tâm giám sát điều hành tập trung (NOC) liệu (Cục QLXD&CL CTGT chưa thẩm định);

Công ty VETC

Ban QLDA2, Vụ KHCN,MT&HTQT, Cục QLXD

Xong trước ngày 15/10/2021

 

(6) Dự toán cải tạo hạ tầng trạm thu phí 02 làn đầu trạm Cai Lậy, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ và các làn tiếp theo của 26 trạm thu phí,..

- Rà soát các Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán của Tổng cục ĐBVN, tổ chức kiểm tra, khắc phục các tồn tại trong hồ sơ thiết kế, dự toán đã nêu trong quá trình thẩm định.

- Thuê đơn vị thẩm tra, thẩm định giá đủ năng lực rà soát lại Thiết kế BVTC, Tổng dự toán toàn bộ Dự án trình Ban QLDA 2, Tổng cục ĐBVN thẩm định để phục vụ công tác quyết toán Dự án đầu tư.

 

 

 

3

Rà soát, trình Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan thẩm định dự toán, hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định đối với khối lượng các thiết có thể tận dụng hiện có đã được đầu tư.

Công ty VETC, VDTC

Ban QLDA2, Vụ KHCN,MT&HTQT.

Xong trước ngày 31/10/2021

4

Cung cấp hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hóa đơn tài chính nhập khẩu từng loại thiết bị cho Ban QLDA 2, Tổng cục ĐBVN và cấp có thẩm quyền làm căn cứ xác định thời điểm, chủng loại, xuất xứ, giá nhập khẩu thiết bị làm căn cứ quyết toán Dự án đúng quy định.

(Việc cung cấp hóa đơn, chứng từ nhập khẩu thiết bị, CO, CQ làm căn cứ đàm phán, thương thảo hợp đồng, phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm thiết bị cho phù hợp với giá thị trường, tránh gây lãng phí).

Công ty VETC, VDTC

Vụ KHCN,MT&HTQT; Tài chính

Xong trước ngày 31/10/2021

5

Khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc dở dang; khắc phục các tồn tại trong công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình; tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định:

- VETC:

Khẩn trương ký nghiệm thu KPI các trạm Bình Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tư Nghĩa,..

Tổng số làn chưa được nghiệm thu KPI là 16/114 làn (Bắc Bình Định chưa nghiệm thu KPI làn 1,2,5,6; Nam Bình Định chưa nghiệm thu KPI làn 1,2,5,6; Bắc Hải Vân chưa nghiệm thu KPI làn 1,2,5,6; Đại Yên chưa nghiệm thu KPI làn 3,8; Bến Thủy II chưa nghiệm thu KPI làn 1,5; Quảng Bình chưa nghiệm thu KPI làn 4,5; Toàn Mỹ 14 chưa nghiệm thu KPI làn 2,3).

Rà soát các Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của CQNNCTQ, tổ chức triển khai khắc phục các tồn tại đã được nêu; báo cáo kết quả kiểm tra, khắc phục với Ban QLDA2, Tổng cục ĐBVN.

- VDTC:

Khẩn trương triển khai bổ sung 6 làn ETC tại 3 trạm T1-Quốc lộ 91, Bắc Ninh - Hải Dương và cầu Cổ Chiên; Hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu hoàn thành 19/21 trạm thu phí.

Công ty VETC, VDTC

Ban QLDA2, Vụ KHCN,MT&HTQT

Xong trước ngày 31/10/2021

6

Tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình dự án BOO2.

Cục QLXD ĐB

VDTC, Ban QLDA2

Xong trước ngày 31/10/2021

7

Tiến hành xác nhận chỉ số KPI đối với các trạm do Công ty TNHH thu phí tự động VETC lắp đặt hệ thống Front-End. (16/114 làn).

Ban QLDA 2

VETC các nhà đầu tư BOT

Xong trước ngày 31/10/2021

8

Rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ thẩm định thiết kế BVTC theo quy định. (BOO1 cung cấp đầy đủ hồ sơ để đóng dấu thẩm định).

Vụ KHCN,MT&HTQT, Cục QLXD ĐB

Cục QLXD & CLCTGT, Ban QLDA 2, VETC, VDTC

Xong trước ngày 31/10/2021

9

Khẩn trương tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định. (Nghiệm thu hoàn thành dự án BOO1, BOO2).

VETC, VDTC

Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2

Xong trước ngày 31/10/2021

10

Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra khẩn trương tiến hành các thủ tục lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán đối với các hạng mục chưa thẩm định theo quy định. Yêu cầu VETC, VDTC thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng BOO đã ký kết với CQNNCTQ.

(Thuê tư vấn đủ năng lực để thẩm tra, thẩm định giá thiết bị, phần mềm).

Ban QLDA 2

VETC, VDTC

Xong trước ngày 15/10/2021

11

Bố trí nhân viên vận hành tại trạm xử lý và khắc phục những lỗi thường xẩy ra tại trạm thu phí không dừng, kịp thời xử lý các lỗi trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tốt công tác thu phí.

Công ty VETC, VDTC

BOT

Xong trước ngày 31/10/2021

12

Bố trí nhân viên chăm sóc khách hàng cũng như giải quyết khiếu nại để xử lý tại trạm; có phương án hướng dẫn phân làn giao thông.

Công ty VETC, VDTC

BOT

Xong trước ngày 31/10/2021

13

Chỉ đạo các Nhà cung cấp dịch vụ và các Nhà đầu tư BOT sớm có các giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại trong kết nối, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua.

Vụ KHCN,MT&HTQT

VDTC,VETC,BOT

Xong trước ngày 31/10/2021

II

Nhiệm vụ thực hiện tháng 11/2021

 

 

 

1

Về xử lý tài chính

 

 

 

1.1

Rà soát, cập nhật, xem xét điều chỉnh, giảm trừ (đối với các hạng mục không thực hiện; một số hạng mục nhà đầu tư BOT đã đầu tư; các hạng mục được lập, thẩm định, phê duyệt không đúng quy định), trình:

Công ty VETC, VDTC

 

 

 

- Ban QLDA 2, Tổng cục ĐBVN thẩm định dự toán theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 và điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, làm cơ sở xác định chính xác vốn đầu tư Dự án; hoàn tất các thủ tục dự án theo đúng quy định.

(VETC, VDTC thuê tư vấn độc lập để đánh giá thiết bị tận dụng tại các trạm thu phí; VDTC trình Tổng dự toán để Tổng cục ĐBVN thẩm định theo quy định).

Công ty VETC, VDTC

BOT, Ban QLDA2

Xong trước ngày 05/11/2021

 

- Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh TMĐT, điều chỉnh phương án tài chính dự án theo đúng quy định.

Công ty VETC, VDTC

Ban QLDA2

Xong trước ngày 05/11/2021

1.2

Trên cơ sở hồ sơ trình của VETC, VDTC về việc thẩm định dự toán, hồ sơ hoàn tất các thủ tục dự án; Ban QLDA 2 tiến hành rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Ban QLDA 2

 

Xong trước ngày 20/11/2021

1.3

Trên cơ sở hồ sơ trình của VETC, VDTC về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh TMĐT; trình ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng BOO1, BOO2; Ban QLDA 2 tiến hành rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Ban QLDA 2

 

Xong trước ngày 20/11/2021

2

Về xử lý khác

 

 

 

2.1

Thẩm định dự toán đối với các nội dung dự toán tạm tính do Cục QLXD & CLCTGT chưa thẩm định; một số hạng mục chưa thẩm định thiết kế BVTC, dự toán; một số hạng mục chưa có giá trị thẩm định; thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán điều chỉnh do VETC, VDTC trình.

- Vụ KHCN,MT&HTQT thực hiện đối với phần TB,PM;

- Cục QLXD ĐB thực hiện đối với dự toán phần cải tạo hạ tầng trạm thu phí.

Cục QLXD & CLCTGT, Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan

Xong trước ngày 30/11/2021

2.2

Tiếp tục rà soát, thẩm định dự toán, hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định đối với khối lượng các thiết bị có thể tận dụng hiện có đã đầu tư; có phương án xử lý đúng quy định đối với các tài sản không tận dụng.

- Vụ KHCN,MT&HTQT thẩm định các TB tận dụng;

- Vụ Tài chính tham mưu phương án xử lý các TB không được tận dụng.

Vụ Đối tác công-tư, KHCN, Cục QLXD & CLCTGT, Ban QLDA 2, VETC, VDTC và các đơn vị có liên quan

Xong trước ngày 30/11/2021

2.3

Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hóa đơn tài chính nhập khẩu thiết bị làm căn cứ xác định thời điểm, chủng loại, xuất xứ, giá nhập khẩu thiết bị làm căn cứ, xác định giá trị dự án, thỏa thuận quyết toán Dự án theo đúng quy định.

Ban QLDA 2

Vụ KHCN,MT&HTQT; Vụ Tài chính.

Xong trước ngày 30/11/2021

2.4

Chỉ đạo VETC, VDTC khắc phục các tồn tại trong công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình; tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Ban QLDA 2

VETC, VDTC

Xong trước ngày 30/11/2021

2.5

Cung cấp tài liệu và phối hợp với Vụ Tài chính, Ban QLDA 2 xác định số vốn góp bằng tài sản; góp vốn chủ sở hữu còn thiếu theo đúng quy định (nếu còn thiếu).

Công ty VETC

Vụ Tài chính, Ban QLDA2.

Xong trước ngày 15/11/2021

2.6

Làm việc với các ngân hàng thương mại để có cơ chế liên thông chuyển tiền từ bất kỳ tài khoản ngân hàng thương mại nào đến tài khoản thu phí.

Công ty VETC, VDTC

Các Ngân hàng TMCP

Xong trước ngày 30/11/2021

2.7

Thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng BOO đã ký kết với Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN (về tiến độ dự án, công tác thiết kế BVTC, dự toán, quản lý chất lượng công trình...).

Công ty VETC, VDTC

Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, KHCN,MT&HTQT; Ban QLDA 2.

Xong trước ngày 30/11/2021

III

Nhiệm vụ thực hiện tháng 12/2021

 

 

 

1

Về cơ chế chính sách

 

 

 

1.1

Tiếp tục chủ trì rà soát, xây dựng, trình Bộ GTVT phê duyệt sửa đổi:

 

 

 

 

- Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, trong đó bổ sung quy định về công tác đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trình Bộ GTVT ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Vụ KHCN,MT&HTQT

Các Vụ: Tài chính, PCTT,..

Xong trước ngày 31/12/2021

 

- Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do bộ giao thông vận tải quản lý và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Vụ Tài chính

Các Vụ: KHCN,MT&HTQT, PCTT,..

Xong trước ngày 31/12/2021

1.2

Tiếp tục chủ trì xây dựng, trình Bộ GTVT ban hành Thông tư về định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Vụ Tài chính

Các Vụ:

KHCN,MT&HTQT, PCTT,..

Xong trước ngày 31/12/2021

2

Về xử lý tài chính

 

 

 

2.1

Trên cơ sở hồ sơ trình của VETC, VDTC và Ban QLDA 2, Tổng cục ĐBVN tiến hành thẩm định dự toán, hoàn tất hồ sơ dự án theo đúng quy định.

Vụ KHCN,MT&HTQT, Cục QLXD ĐB

Cục QLXD & CLCTGT

Xong trước ngày 20/12/2021

2.2

Sau khi rà soát, hoàn tất các thủ tục về Dự án BOO2, Tổng cục ĐBVN thương thảo với VDTC để ký Phụ lục hợp đồng BOO2 điều chỉnh theo đúng quy định; trong đó: điều chỉnh điều khoản CQNNCTQ thẩm định dự toán bước TKBVTC theo đúng quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, làm cơ sở xác định chính xác vốn đầu tư Dự án, quyết toán vốn đầu tư Dự án; bổ sung vào Dự án đối với các trạm thu phí đã kết nối với Hệ thống Back - End của Dự án nhưng chưa ký PLHĐ bổ sung; điều chỉnh phương án tài chính, điều chỉnh tổng vốn đầu tư đúng quy định, đảm bảo sát với thực tế VDTC đầu tư Dự án…

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Vụ KHCN,MT&HTQT, Vụ Tài chính; Ban QLDA 2.

Xong trước ngày 31/12/2021

IV

Nhiệm vụ thực hiện năm 2022

 

 

 

1

Về xử lý tài chính

 

 

 

1.1

Rà soát, cập nhật, xem xét điều chỉnh, giảm trừ (đối với các hạng mục không thi công, được lập, thẩm định, phê duyệt không đúng quy định), trình Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2 thỏa thuận quyết toán vốn đầu tư dự án

Công ty VETC, VDTC

Vụ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, KHCN,MT&HTQT

Theo quy định

1.2

Trên cơ sở hồ sơ trình của VETC, VDTC về việc thỏa thuận quyết toán dự án; Ban QLDA 2 tiến hành rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Ban QLDA 2

VETC, VDTC

Theo quy định

1.3

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát để quyết toán vốn đầu tư đúng quy định đối với Dự án BOO2 theo đúng quy định.

Vụ Tài chính

Vụ Kế hoạch - Đầu tư, KHCN,MT&HTQT; Cục QLXD ĐB.

Theo quy định

V

Công việc thường xuyên

 

 

 

1

Rà soát, bổ sung chế tài xử lý đối với lỗi hệ thống của các nhà đầu tư BOO, BOT.

Vụ PC-TT

Vụ KHCN,MT&HTQT; VETC, VDTC.

Công việc thường xuyên

2

● Tăng cường tuyên truyền phổ biến ý thức của người dân để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng đúng quy định.

Vụ PC-TT

VETC, VDTC

Công việc  thường xuyên

3

Thường xuyên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông xử lý nghiêm các phương tiện đi vào cửa thu phí không dừng khi không đủ điều kiện, đặc biệt vào những ngày lễ, tết.

Vụ PC-TT

VETC, VDTC

Công việc thường xuyên

4

Thường xuyên tăng cường tuyên truyền phổ biến ý thức của người dân để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng đúng quy định

Vụ PCTT

VETC, VDTC

Công việc thường xuyên

5

Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở lái xe đi đúng làn đường; nâng cao chất lượng công tác dán thẻ, hạn chế thấp nhất sai sót, dán thẻ phải đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp, khắc phục các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Công ty VETC, VDTC

Các nhà đầu tư BOT.

Công việc thường xuyên

6

Tục rà soát, thường xuyên cập nhật, xác định thời gian thu phí đối với các trạm BOT để có phương án đầu tư, tái đầu tư hệ thống TPKD hợp lý.

Vụ Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Công việc thường xuyên