Công văn 6888/BCT-TNNL năm 2016 giá mua từ các dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2, tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 6888/BCT-TNNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6888/BCT-TCNL
V/v giá mua từ các dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2, tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Văn bản số 5874/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Văn bản số 2617/UBND-CN ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ giá mua điện từ các dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2, tỉnh Quảng Trị, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Về Quy hoạch các dự án điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 đã được Bộ trưởng B Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 6185/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng B Công Thương về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Giá mua bán điện áp dụng cho dự án điện gió tuân thủ theo quy định hiện hành Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính khả thi của Dự án. Khi có quy định mới về giá điện gió, Chủ đầu tư báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành theo hướng ưu tiên phát trin trước các dự án điện gió có tiềm năng gió, điều kiện thi công, vận chuyn thuận lợi và chi phí xây dựng lắp đặt hợp lý. Các dự án ở địa bàn đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp và cơ sở hạ tầng còn hạn chế sẽ được phát trin sau đ dự án đảm bảo tính khả thi với giá mua điện hiện hành 7,8 UScents/kWh theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- S CT tnh Quảng trị (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCNL (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng