Công văn 6871/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với trích khấu hao tài sản cố định
Số hiệu: 6871/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Than Nam Việt
Địa chỉ: Số 5, Đường 27, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM,
MST: 0304616231

Trả lời văn bản số 02-16/CV - NV ngày 07/06/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

+ Tại Khoản 2.2h Điều 6 quy định chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

“Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu hao tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

- Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định”.

Trường hợp của Công ty năm 2013 có ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Tâm Đại Hùng với thời hạn thuê là 10 năm làm kho chứa than. Theo trình bày, để phục vụ cho công tác quản lý Công ty có xây dựng nhà văn phòng tại diện tích đất thuê thì về nguyên tắc các công trình xây dựng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty phải có hồ sơ hợp pháp theo qui định của Pháp luật về xây dựng và Pháp luật về đất đai và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2.2h Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên Công ty được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về thời gian trích khấu hao tài sản cố định Công ty thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Thủ Đức;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
761-13962557/16 xthắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga