Công văn 6869/VPCP-KGVX năm 2021 về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 6869/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 25/09/2021 Ngày hiệu lực: 25/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6869/VPCP-KGVX
V/v công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ có văn bản số 3681/BC-TCT ngày 22 tháng 9 năm 2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (bản chụp kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2021, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1409 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: CA, QP, YT;
- Tổ công tác đặc biệt về p/c dịch COVI
D-19 của Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp