Công văn 686/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 686/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/BGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 25), các địa phương đã tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu triển khai năm học 2021-2022. Để tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong cơ sở giáo dục phổ thông cho năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở GDĐT hướng dẫn, bảo đảm điều kiện thực hiện và kiểm tra việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 25, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục, có bản báo cáo về việc lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn để gửi Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa xem xét, lựa chọn; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh.

2. Đối với môn Âm nhạc và Mỹ thuật cấp Trung học phổ thông (là các môn học mới, lần đầu tiên triển khai trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy cho các trường trung học phổ thông, trước mắt trong năm học 2022-2023 có thể ưu tiên điều động giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật ở cấp trung học cơ sở có trình độ đại học trở lên để bố trí dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp trung học phổ thông; đồng thời lựa chọn một số giáo viên trong số giáo viên đó để tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

3. Chỉ đạo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 25 bảo đảm công tâm, khách quan, minh bạch, tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục; tổ chức họp, nghiên cứu, thảo luận báo cáo về việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông, nghiên cứu tất cả các sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, sự phù hợp với địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông; đặc biệt lưu ý đối với các sách giáo khoa có nhiều cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn trước khi tổ chức bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa.

4. Báo cáo Bộ GDĐT về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, kèm theo biên bản của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; công khai, minh bạch các thông tin về việc lựa chọn sách giáo khoa tại địa phương và có trách nhiệm giải trình những vấn đề dư luận quan tâm về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của địa phương.

5. Kinh phí lựa chọn sách giáo khoa thực hiện theo Công văn số 1671/BTC- HCSN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính về nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

Điều 8. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa
...

4. Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa:

a) Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng;

b) Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn;

c) Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung VB