Công văn 6837/VPCP-KGVX năm 2021 về kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc
Số hiệu: 6837/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6837/VPCP-KGVX
V/v kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kinh nghiệm của Trung Quốc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung 01 app (PcCovid) cho nhân dân, trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, CA; BHXH VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ cổng TTĐT; các Vụ: NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp