Công văn 6825/BNN-TCTS năm 2017 về tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt
Số hiệu: 6825/BNN-TCTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6825/BNN-TCTS
V/v tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

nh gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình một số địa phương khu vực phía Nam và đặc biệt tại tỉnh Đồng Tháp người dân tự ý đưa tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng-TCT) vào nuôi trong vùng nước ngọt, nuôi trong vùng đất trồng lúa và nuôi ngoài vùng quy hoạch. Ngày 02/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1171/BNN-TCTS về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Tuy nhiên đến nay hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Một số cơ sở tự ý khoan giếng lấy nước ngầm, dùng muối để nâng độ mặn cho ao nuôi tôm, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhim nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa và cây trồng khác xung quanh.

Đđảm bảo phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững, hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và không phá vỡ quy luật tự nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn phát triển nuôi tôm nước lợ đúng theo Quyết định số 5528/QĐ-BNN-TCTS ngày 31/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương;

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1171/BNN-TCTS về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt ngày 02/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, yêu cầu người nuôi sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới;

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là các vi phạm về thực hiện quy hoạch, về bảo vệ môi trường, về sử dụng chất cấm, chất không có trong danh mục được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam;

4. Tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng nlâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để báo cá
o);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ài nguyên và Môi trường (để p/h);
- TCTS, Cục TY;
- Lưu: VT, TCTS (70b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám