Công văn 6813/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với doanh thu hoa hồng của đại lý bảo hiểm
Số hiệu: 6813/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6813/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Bảo him Bưu điện Sài Gòn
Địa chỉ: Phòng 3-2, tầng 3, Tòa Nhà Dali Tower, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
MST: 0100774631-020

Trả lời văn thư số 219/PTISG-KT ngày 27/06/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thưng phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo him.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp kinh doanh bảo him phi nhân thọ có ký hợp đồng với đại lý bảo him (doanh nghiệp), theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty chi trả các khoản như hoa hồng (theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hng), khen thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm thì khi nhận hoa hồng các đại lý bảo hiểm không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng phi lập hóa đơn GTGT (dòng thuế suất, số tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo) xuất giao cho Công ty. Đối với khoản khen thưởng và hỗ trợ (thuộc khoản chi quản đại lý bảo him theo quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm) khi chi tiền, Công ty lập chứng từ chi; đại lý bảo him lập chứng từ thu theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
.PC;
- P
.KT3;
- Lưu:
VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga