Công văn 6805/VPCP-NN năm 2021 về văn bản Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An nhưng quá 03 năm chưa thực hiện
Số hiệu: 6805/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 23/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6805/VPCP-NN
V/v văn bản Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An nhưng quá 03 năm chưa thực hiện

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Tờ trình số 1600/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc kiến nghị gia hạn chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa đối với các dự án: Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Khu dân cư - tái định cư - nhà ở công nhân Hải Sơn, Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ trên địa bàn huyện: Đức Hòa, Bến Lức, tỉnh Long An và đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4971/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nghiên cứu đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên, làm rõ các nội dung có liên quan, xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2b). Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.