Công văn 680/TTg-ĐMDN thành lập Công ty Đầu tư SCIC
Số hiệu: 680/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/TTg-ĐMDN
V/v Thành lập Công ty Đầu tư SCIC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 249/ĐTKDV-CL ngày 28 tháng 2 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Nội vụ (công văn số 1256/BNV-TCBC ngày 3 tháng 4 năm 2012), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 945/LĐTBXH-LĐTL ngày 3 tháng 4 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2389/BKHĐT-TCTT ngày 9 tháng 4 năm 2012), Tài chính (công văn số 5544/BTC-TCDN ngày 25 tháng 4 năm 2012) về việc thành lập Công ty Đầu tư SCIC thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương thành lập Công ty Đầu tư SCIC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm chủ sở hữu.

Giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành lập Công ty này theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc: Phân định rõ chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Công ty Đầu tư SCIC tránh chồng chéo; Xác định mức vốn điều lệ của Công ty Đầu tư SCIC phù hợp với quy mô và ngành nghề kinh doanh; Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước không kiêm các chức danh lãnh đạo của Công ty Đầu tư SCIC.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.