Công văn 6780/TCHQ-TXNK năm 2016 về xác định trước mã số mặt hàng “Guide bush and bushing - Bạc dẫn hướng và bạc lót của máy đóng chai dịch truyền”
Số hiệu: 6780/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6780/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH B.Braun Việt Nam.
(Đ/c: Cụm KCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 12/07 ngày 04/7/2016 của Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Guide bush and bushing - Bc dẫn hướng và bạc lót của máy đóng chai dịch truyền”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, t chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, nh chất, cu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì thông tin hàng hóa trên Đơn đề nghị của Công ty không đầy đủ. Cụ thể:

Tại mục C - mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, Công ty không điền đầy đủ thông tin chi tiết về hàng hóa tại các điểm 12, 13, 14, 16, 19, 20.

Tại Mục E - Ý kiến của tổ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác định trước, Công ty không điền đầy đủ thông tin chi tiết tại các điểm 24, 25.

Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số số 12/07 để Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đề nghị xác định trước mã số cho hai mặt hàng, Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số cho từng mặt hàng.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-
PTCT Nguyn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
...
3. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ). Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được gửi cho tổ chức, cá nhân, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và công khai trên trang điện tử của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.