Công văn 677/TTg-KTTH về ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015
Số hiệu: 677/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/TTg-KTTH
V/v NSTW hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4856/BTC-NSNN ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

3. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự bảo đảm.

4. Đối với các địa phương phải sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần hoặc toàn bộ chính sách, nếu hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp: sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan và địa phương liên quan hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trên đây theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.