Công văn 6763/BTC-KHTC thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ áp dụng chỉ định thầu
Số hiệu: 6763/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6763/BTC-KHTC
V/v thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ áp dụng chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 07/5/2012 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 594/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù của Bộ Tài chính (đính kèm), Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị:

Tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Vụ Kế hoạch - Tài chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà