Công văn 6728/VPCP-QHQT năm 2021 về đề xuất Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La” vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Số hiệu: 6728/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: 21/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6728/VPCP-QHQT
V/v Đề xuất Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ng phó với biến đi khí hậu tại thành phố Sơn La” vay vn AFD.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5797/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 8 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đi khí hậu tại thành phố Sơn La” vay vn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: làm rõ các nội dung, hoạt động của Đề xuất Dự án nằm trong Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); làm rõ sự cần thiết, hiệu quả của Dự án, sự kết nối và phù hợp với quy hoạch tng th của Tỉnh; làm rõ các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng (tại văn bản số 169/BXD-PTĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 3285/BNN-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2021) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 3497/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 6 năm 2021).

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: TC, XD, TNMT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Xuân Thành,
Các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.