Công văn 6713/VPCP-NN năm 2021 về phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu: 6713/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: 21/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6713/VPCP-NN
V/v phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9716/BTC-CST ngày 25 tháng 8 năm 2021 về thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-TTg và Quyết định số 343/QĐ-TTg , Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương đúng thời hạn đã giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, KTTH,

TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục