Công văn 6665/VPCP-KGVX năm 2021 về phản ánh của dư luận xã hội Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 6665/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6665/VPCP-KGVX
V/v phản ánh của dư luận xã hội

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ nhận được nhiều thông tin phản ánh: Theo quy định các chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đều do Ngân sách nhà nước chi trả nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân (chưa biết có nhiễm COVID-19 hay không) khi tới một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội để điều trị phải xét nghiệm COVID-19 theo chỉ định và phải thanh toán chi phí xét nghiệm.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, có thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) của các cơ sở y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp
,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(03),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.