Công văn 6610/VPCP-DMDN năm 2021 về điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I
Số hiệu: 6610/VPCP-DMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6610/VPCP-DMDN
V/v điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (Tờ trình số 4054/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020) và ý kiến thẩm định của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4285/BNN-QLDN ngày 25 tháng 6 năm 2020) về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An báo cáo rõ: (i) Ưu điểm, nhược điểm và đánh giá tác động đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế xã hội địa phương của phương án giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I; (ii) cơ sở pháp lý của các giải pháp về xử lý tài chính, công nợ, đất đai; (iii) nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đ xảy ra tình trạng thua lỗ, mất vốn nhà nước, khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm trên diện tích đất công được giao, thuê tại Công ty này và biện pháp xử lý; gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện kết quả thẩm định về phương án sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I, trong đó nêu rõ quan điểm (thống nhất hay không thống nhất), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KHĐT, TP, TC, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.