Công văn 6605/VPCP-CN năm 2021 về các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu
Số hiệu: 6605/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6605/VPCP-CN
V/v về các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện LNG Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về báo cáo của Bộ Công Thương tại công văn số 65/BC-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG 3.200 MW Bạc Liêu (Dự án), ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại công văn số 91/UBKT15 ngày 16 tháng 8 năm 2021 (bản sao văn bản gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương trả lời doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh, PTTg Lê Văn Thành (
để b/c);
- Ủy ban kinh tế của Quốc hội;
-
Các Bộ: KHĐT, TC, TP, TNMT, CA;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, NN, QHQT, TH;

- Lưu: VT, CN (2), nvt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.