Công văn 6555/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 6555/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6555/VPCP-NN
V/v dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4022/BTNMT-TCMT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và đề xuất Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về tên nhiệm vụ tại điểm c khoản 1 Phụ lục I kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đúng với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và thống nhất với nội dung tại điểm a khoản 5 Điều 1 dự thảo Quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, GTVT, KH&CN, GD&ĐT, TC, KH&ĐT, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, KTTH, KGVX,
TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN (02),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục