Công văn 6538/VPCP-CN năm 2021 về mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền
Số hiệu: 6538/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6538/VPCP-CN
V/v mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Báo cáo số 6387/BC-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2021), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 2465/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 7 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4918/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 7 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 2957/BXD-HTKT ngày 27 tháng 7 năm 2021) về việc tổng kết đánh giá một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đường bộ cao tốc theo phương thức PPP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ thêm các nội dung liên quan như ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, phối hp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với các mô hình, định hướng phân cấp, phân quyền, bảo đảm phù hp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính ph trong tháng 9 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TC, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TCCV, PL, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.