Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP
Số hiệu: 6410/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6410/VPCP-CN
V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8617/BGTVT-PC ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc rà soát, kiến nghị các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-CP , Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp tổng hợp các rà soát, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2021.

2. Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tư pháp về tính cấp thiết áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với 09 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản nêu trên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Cục KSTT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục