Công văn 6403/BKHĐT-TH về đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 6403/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6403/BKHĐT-TH
V/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn NSTW đã được giao từ đầu năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại văn bản 6198/BKHĐT-TH ngày 15/9/2021 và báo cáo bổ sung một số nội dung sau:

1. Báo cáo danh mục, số vốn các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-20251.

Đối với các địa phương đến thời điểm hiện nay chưa phân bổ, giao chi tiết hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020, đề nghị báo cáo rõ lý do (Tổng hợp báo cáo từ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến hết tháng 8/2021 còn 61.968,727 tỷ đồng vốn NSNN chưa phân bổ, trong đó vốn NSTW là 37.006,363 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 24.932,364 tỷ đồng).

2. Báo cáo kết quả giải ngân đến ngày 30/9/2021 của từng dự án, dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2022 và đề nghị cam kết giải ngân hết số vốn dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2022 (chi tiết ước giải ngân của nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ từ đầu năm và phân bổ sau khi được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

3. Báo cáo vướng mắc, khó khăn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong đó phân loại khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công theo nhóm vấn đề: (i) vướng mắc liên quan đến Luật; (ii) vướng mắc liên quan đến Nghị định; (iii) vướng mắc liên quan đến Thông tư và (iv) vướng mắc phát sinh do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn; (v) vướng mắc do giãn cách xã hội, phòng chống dịch. (Biểu mẫu báo cáo xin gửi kèm theo)

4. Các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/7/2021; kiến nghị các giải pháp dự kiến tổ chức thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2021 để thúc đẩy giải ngân dự án sử dụng vốn đầu tư công, bao gồm dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

5. Việc điều chỉnh giảm/bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công. Để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm/bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021, lý do điều chỉnh giảm/bổ sung và đề nghị cam kết đến ngày 31/01/2022 giải ngân hết số vốn được bổ sung nếu được cấp có thẩm quyền cho phép; các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

6. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; hoặc điều chỉnh để thu hồi vốn ứng trước cho danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu còn).

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29 tháng 9 năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập và gửi Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 và đóng quyền truy cập vào 17h ngày 29 tháng 9 năm 2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.2 Đồng thời, quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022 cũng được mở trong thời hạn trên để bộ, cơ quan trung ương và địa phương cập nhật (nếu cần thiết).

Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ Tài
chính (để p/h);
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ (danh sách kèm theo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
(Kèm theo văn bản số 6403/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 9 năm 2021)

TT

NỘI DUNG

Điều khoản

Nội dung đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Đơn vị đề xuất

A

VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT

 

 

 

1

Nội dung số 1

 

 

 

 

- Theo quy định tại...

Điều... khoản...

Đề nghị...

Bộ,...

Địa phương...

 

…….

….

…..

…..

2

Nội dung số 2

 

 

 

 

…….

…….

…….

…….

B

VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ ĐNH

 

 

 

 

…….

…….

…….

…….

C

VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TƯ

 

 

 

 

…….

…….

…….

…….

D

VƯỚNG MẮC PHÁT SINH DO CÓ CÁCH HIỂU CHƯA THỐNG NHẤT, CẦN ĐƯỢC HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

…….

…….

…….

…….

E

VƯỚNG MẮC DO GIÃN CÁCH HỘI, PHÒNG, CHỐNG DỊCH

 

 

 

 

…….

…….

…….

…….

 1 Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và số 59/QĐ-TTg ngày 15/9/2021.

2 Triển khai trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Điều 67. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

1. Quốc hội quyết định điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

a) Do điều chỉnh mục tiêu của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia;

b) Do thay đổi đột biến về cân đối ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động các nguồn vốn.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định.

3. Thủ tướng Chính phủ căn cứ tình hình cụ thể trong kỳ kế hoạch quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật này trong tổng mức vốn của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết định.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định;

b) Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương giữa các dự án thuộc danh mục đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch;

b) Gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi đối với vốn ngân sách trung ương.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm đối với vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thuộc quản lý của cấp mình nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch;

b) Gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi đối với vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu.

7. Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây:

a) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương;

c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.

8. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

9. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB