Công văn 6378/VPCP-NN năm 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 6378/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hiệu lực: 11/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6378/VPCP-NN
V/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5010/TTr-BNN-VPĐP ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tuân thủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết: Số 25/2021/QH15 và số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đảm bảo thực chất, khả thi, hoàn thành các mục tiêu được Quốc hội giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTTCP Phạm Bình Minh (
để b/c);
- Các bộ, cơ quan: LĐTBXH, UBDT, TC, CT, XD, TP, QP, CA, NV, YT, TNMT, GTVT
, GDĐT, VHTTDL, TTTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KGVX, QHĐP, KTTH, CN, NC;
-
Lưu: VT, NN (2) Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.