Công văn 6368/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 6368/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hiệu lực: 11/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6368/VPCP-CN
V/v thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 5555/UBND-QH2 ngày 12 tháng 8 năm 2021) về việc thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng (công văn có gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: XD, TN&MT, NN&PTNT, TP, TC, CT, QP, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (2b).
Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.