Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường
Số hiệu: 6354/SYT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6354/SYT-VP
V/v phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

Các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố;
Các đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho y tế.

Sở Y tế nhận được văn bản số 3327A/CATP-PV01 ngày 29/8/2021 của Công an Thành phố về việc phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường.

Do đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố và các đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho y tế cập nhật danh sách đầy đủ thông tin cá nhân được cấp giấy đi đường theo trong mẫu giấy đi đường do Công an Thành phố ban hành trên file excel đính kèm gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: tnhs.svt@tphcm.gov.vn để tổng hợp, đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân được cấp giấy đi đường gửi trực tiếp về địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hàng ngày để Công an Thành phố cập nhật theo dõi, kiểm tra.

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố và các đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho y tế có liên quan biết và khẩn trương thực hiện chậm nhất vào ngày 08/9/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT;
- Bộ phận Medinet (đ
đăng tin);
- Lưu: VT, VPS.
(Trúc. 02b)

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Huỳnh Mai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.