Công văn 633/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 633/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012), ý kiến các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 1039/LĐTBXH-LĐTL ngày 09 tháng 4 năm 2012); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2640/BKHĐT-PTDN ngày 16 tháng 4 năm 2012); Tài chính (công văn số 4527/BTC-TCDN ngày 05 tháng 4 năm 2012); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1074/BNN-ĐMDN ngày 16 tháng 4 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Các Công ty TNHH một thành viên Thủy Lợi: Liễn Sơn, Lập Thạch, Phúc Yên, Tam Đảo;

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc;

- Công ty TNHH một thành viên Nông công nghiệp Tam Đảo.

2. Cổ phần hóa, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần Công ty TNHH một thành viên Thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc.

3. Chuyển Công ty TNHH hai thành viên viên Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính thành công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

- Thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Ủy ban nhân dân cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

- Xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa một số trung tâm, đơn vị sự nghiệp có thu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và KD vốn NN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.