Công văn 6328/VPCP-KTTH năm 2016 dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ
Số hiệu: 6328/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6328/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 101/TTr-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính:

1. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để đưa các trường hợp không thu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 4 dự thảo Nghị định vào diện miễn lệ phí trước bạ cho phù hợp với Luật phí và lệ phí.

2. Tổ chức lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Nghị định trên để tổng hợp, trình Chính phủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP
, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.