Công văn 6313/VPCP-QHQT triển khai kết quả Diễn đàn OECD về khu vực Đông Nam Á năm 2016
Số hiệu: 6313/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6313/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Diễn đàn OECD về khu vực Đông Nam Á năm 2016.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2453/BC-BNG-THKT ngày 11 tháng 7 năm 2016 về triển khai kết quả Diễn đàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về khu vực Đông Nam Á năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao tranh thủ sự hỗ trợ của OECD trong việc thúc đẩy những ưu tiên của Việt Nam trong năm APEC 2017.

2. Các Bộ và cơ quan liên quan chủ động thúc đẩy triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác Việt Nam - OECD giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh vực phụ trách.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (kèm theo phụ lục);
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.