Công văn 6256/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều khoản bảo hành
Số hiệu: 6256/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6256/VPCP-KTTH
V/v thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều khoản bo hành

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8667/BTC-CST ngày 27 tháng 6 năm 2016 về việc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đối với việc thu thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm điều khoản bảo hành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xác định cơ sở pháp lý để hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều khoản bảo hành sản phẩm tại văn bản số 3342/TCT-CC ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Tổng cục Thuế; trên cơ sở đó, làm rõ hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật thuế và thiệt hại cho người nộp thuế (nếu có), đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp