Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu
Số hiệu: 6212/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6212/VPCP-CN
V/v hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính.
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về báo cáo của Bộ Công Thương (Công văn số 4699/BCT-XNK ngày 04 tháng 8 năm 2021) về ùn tắc hàng hóa tại Cảng Cát Lái, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, do vậy, yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính nâng cao trách nhiệm, chủ động, linh hoạt giải quyết theo chức năng, thẩm quyền hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa để phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu bảo đảm thông suốt và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Rút kinh nghiệm tránh lặp lại trường hợp tương tự như tại Cảng Cát Lái thời gian qua.

2. Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn nêu trên (bản chụp Công văn gửi kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2)THH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.