Công văn 6183/VPCP-KTN năm 2016 xây dựng bãi đỗ xe, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 6183/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6183/VPCP-KTN
V/v xây dựng bãi đỗ xe, va hè, cây xanh, điện chiếu sáng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghcủa Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4155/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 4 năm 2016) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4120/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 5 năm 2016), Tài chính (văn bản số 5691/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (văn bản số 1067/UBND-TH ngày 22 tháng 5 năm 2016), về việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tập trung nguồn lực để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên đã được phê duyệt. Việc đầu tư các hạng mục: Bãi đỗ xe, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẽ được xem xét sau khi có đánh giá đầy đủ về tình hình sử dụng vốn đầu tư Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.