Công văn 6150/BTC-TCHQ về miễn phạt chậm nộp thuế
Số hiệu: 6150/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6150/BTC-TCHQ
V/v miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1120/CNT-TCKT ngày 10/4/2012 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc miễn phạt chậm nộp thuế; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 15/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và xử lý nợ thuế của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, ngày 06/10/2011 Bộ Tài chính đã có công văn số 456/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện:

- Gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (gồm tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn) nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phát sinh trong từng năm đến hết năm 2012 của các hợp đồng tàu bị hủy, dở dang và giãn tiến độ nhà máy công trình chưa hoàn thành tối đa không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đã quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế cho đến hết ngày 31/12 của năm thực hiện gia hạn.

- Việc gia hạn nộp thuế hàng năm được thực hiện khi Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã nộp đủ số thuế gia hạn của năm trước, cụ thể chỉ thực hiện gia hạn cho các tờ khai của các hợp đồng đóng tàu bị hủy, dở dang và giãn tiến độ, nhà máy công trình chưa hoàn thành phát sinh trong năm 2012 nếu chậm nhất đến ngày 31/12/2011 Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam nộp hết số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) của các tờ khai đã được gia hạn và lùi thời hạn nộp thuế trước đó đến 31/12/2011 (theo hướng dẫn tại công văn số 17204/BTC-TCHQ ngày 17/12/2010 của Bộ Tài chính); và chỉ thực hiện gia hạn cho các tờ khai của các hợp đồng đóng tàu bị hủy, dở dang và giãn tiến độ, nhà máy công trình chưa hoàn thành phát sinh trong năm 2013 nếu chậm nhất đến ngày 31/12/2012 Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam nộp hết số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) của các tờ khai đã được gia hạn trước đó đến ngày 31/12/2012.

Vì vậy, nếu hết thời gian gia hạn nộp thuế (31/12/2011) mà doanh nghiệp vẫn chưa nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế doanh nghiệp còn bị tính phạt chậm nộp thuế, đồng thời các tờ khai phát sinh năm tiếp theo sẽ không được gia hạn nộp thuế.

Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đôn đốc các đơn vị thành viên nộp thuế và tiền phạt theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty đóng tàu Phà Rừng (thay trả lời công văn 381/PR ngày 9/4/2012); (Xã Minh Đức - H. Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng)
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.